ייִדיש-ליטעראַטור אין מדינת ישׂראל, אַנטאָלאָגיע – צווי בענד (שני כרכים) עיון / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 1991 / כריכה קשה / שני כרכים / כ-1,200 עמודים.


240 
  • משלוח: 

קרא עוד


ספרות יידיש במדינת ישראל – אנתולוגיה (כולל קו"ח ותמונות של סופרי היידיש בישראל)
עיון / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 1991 / כריכה קשה / שני כרכים / כ-1,200 עמודים.
עורך ראשי: מאיר יעלין. במערכת : הירש אושרוביץ, אליעזר פודיריאצ'יק, מרדכי צנין ושלמה וורזוגר.
אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל יזמה מטלה רבת היקף, להוציא לאור שני כרכי אנתולוגיה שבהם מוצגים 240 סופרים, משוררים ומסאים, אשר חיו והתגוררו בארץ ישראל. כל יוצר עם תמונתו, קורות חיים קצרים וקטע מיצירתו לדוגמא. מספר רב של קרנות ויחידים תרמו להגשמת פרויקט מקיף זה.

ייִדיש-ליטעראַטור אין מדינת ישׂראל, אַנטאָלאָגיע (מיט ביאָגראפיעס און פּאָרטרעטן פֿון ייִדישע שרײַבער אין ישׂראל)
שטודיום / ייִדיש / ה. לייוויק-פארלאג / 1991 / צוויי בענד/ 1,200 זייַטלעך.
עקזעקוטיוו-דירעקטאָר: מאיר יעלין. רעדאַקטאָרן-קאָמיסיע: הירש אָשעראָוויטש, אליעזר פּאָדריאַטשיק, מרדכי צאַנין און שלמה וואָרזאָגער.
דער פֿאַראיין פֿון ייִדישע שרײַבער אין ישׂראל האָט זיך אונטערגענומען אַ ריזיקע אויפֿגאַבע, אַרויסצוגעבן אָט די צוויי בענדיקע אַנטאָלאָגיע  וווּ עס ווערן פֿאַרטראָטן 240 פּראַזאַיקערס, דיכטערס און עסעיִסטן, וועלכע האָבן געלעבט און געשאַפֿן אין מדינת ישׂראל. יעדער שרײַבער מיט זײַן פּאָרטרעט,  קורצער ביאָגראַפֿיע און אַן אייגענער שאַפֿונג. אַ גרויסע צאָל פֿונדאַציעס און יחידים האָבן זיך באַשטײַערט, כּדי פֿאַרווירקלעכן אָט דעם ברייט-פֿאַרנעמיקן פּראָיעקט.

Yiddish Literature in the State of Israel - Anthology (including resumes and photos of Yiddish writers in Israel)
Study / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing/ 1991 / two volumes / 1,200 pages.
Editor-in-Chief: Meir Yaelin. Editorial board: Hirsch Osherowitz, Eliezer Podiriychik, Mordechai Tzanin and Shlomo Wurzoger.
The Association of Yiddish Writers and Journalists in Israel has initiated a large-scale project, publishing two volumes of anthology featuring 240 writers, poets and essays, who lived and resided in the Land of Israel. Each creator with his picture, short resume and an excerpt from his work. A large number of foundations and individuals have contributed to the realization of this comprehensive project.