כתב-עת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה רכה / 119 עמודים.


40 
  • משלוח:  

קרא עוד


תמונות ומילים 1א- אוסף
כתב-עת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה רכה / 119 עמודים.
אוסף של יצירות, שירה ופרוזה של חברי אגודת סופרי היידיש בישראל.
עורך: לב ברינסקי. הופץ בסיוע של משרד התרבות. 

וואָרטבילד 1אזאַמלבוך פֿון פֿאַראיין פֿון ײַדישע שרײַבערס און זשורנאַליסטן אין ישראל
זאַמלבוך / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 119 זייַטלעך.
אַ געזעמל פֿון שאַפֿונגען, דיכטונג און פּראָזע,  פֿון מיטגלידער פֿון שרײַבער-פֿאַראיין אין ישׂראל.
רעדאַקטאָר: לעוו בערינסקי. דערשינען מיט דער שטיצע פֿון קולטור-מיניסטעריום. 

Vortbild 1a - A Collection
Journal / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / paperback / 119 pages.
A collection of works, poetry and prose by members of the Yiddish Writers Association in Israel.
Editor: Lev Barinsky. Distributed with the assistance of the Ministry of Culture.