מחזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2012 / כריכה רכה / 112 עמודים.


69 
  • משלוח: 

קרא עוד


זכריה צ'סנו – המגפה (טרגדיה בשתי מערכות)
מחזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2012 / כריכה רכה / 112 עמודים.
הדרמה נכתבה בווילנא בשנות ה-50 ועד היום טרם הוצגה על הבמה. היא בנויה על מסמכים היסטוריים מתקופת האינקוויזציה, שהמחבר חקר וגילה במהלך לימודיו באוניברסיטה.
הבהירות של הסיטואציה הדרמטית והצגת קווי האופי של הדמויות השונות, מקנים ליצירה זו רלוונטיות מיוחדת לימינו אנו.

זכריה טשעסנאָ - די מגפֿה (טראַגעדיע אין צוויי אַקטן)
פּיעסע / ייִדיש / ה. לייוויק-פארלאג / 2012 / 112 זייַטלעך.
די דאָזיקע דראַמע איז געשאַפֿן געוואָרן אין ווילנע, אין די 50קער יאָרן און ביז הײַנט נאָך ניט אויפֿגעפֿירט געוואָרן.
זי איז געבויט אויף היסטאָרישע דאָקומענטן פֿון דער אינקוויזיציע-תּקופֿה וואָס דער מחבר האָט געפֿאָרשט און אַנטפּלעקט בּמשך זײַנע לימודים אין אוניווערסיטעט.
די קלאָרקייט פֿון דער דראַמאַטישער סיטואַציע ווי די גוט אויסגעמאָלטע שטריכן פֿון די פֿאַרשיידענע פּערסאָנאַזשן גיבן דער שאַפֿונג אַ ספּעציעלע רעלעוואַנטקייט דווקא אין אונדזערע טעג.

Zakharia Chesno - The Plague (a Tragedy in two acts)
Play / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 2012 / 112 pages.
The drama was written in Vilna in the 1950's and hasn't been performed on stage yet. It is built on historical documents from the Inquisition period, which the author researched and discovered during his university studies. The clarity of the dramatic situation and the presentation of the character lines of the various characters, gives this work a special relevance, to these days.