פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל.פרץ / 2003 / כריכה רכה / 280 עמודים.


100 
  • משלוח: 

קרא עוד


כנר צבי – דג לא בלע אותי (עורך: רודניצקי ישראל)
פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל.פרץ / 2003 / כריכה רכה / 280 עמודים.
בספר זה צבי כנר עוסק בעיקר בעלייה שלו לארץ ושנותיו הראשונות בה. הוא אשר עבר את צעדת המוות ויצא מהגיהינום הנאצי, מתאר את רגשותיו ברגע בו האנייה הגיעה לחופי חיפה, שנותיו הראשונות בקיבוץ, והרצון להפוך לצבר שווה בין שווים. תיעוד חשוב, כתוב בדייקנות וללא הפרזות, מהבחור הצעיר שבהמשך השנים היה לפנטומימאי בעל שם עולמי וסופר יידיש.

כּנר צבי – אַ פֿיש האָט מיך ניט אײַנגעשלונגען (רעדאַקטאָר: רודניצקי ישׂראל)
פּראָזע / ייִדיש / י.ל.פּרץ-פֿאַרלאַג/ 2003 / 280 זייַטלעך.
אין אָט דעם בוך צבי כּנר פֿאַרנעמט זיך בעיקר מיט זײַן עליה קיין ארץ-ישׂראל און זײַנע ערשטע יאָרן לאַנד. ער, וואָס האָט דורכגעמאַכט דעם טויטנמאַרש און איז  אַרויס פֿון נאַצי-גהינום, באַשרײַבט זײַנע געפֿילן זינט די שיף קומט אָן צו די ברעגן פֿון חיפֿה, די ערשטע יאָרן אין קיבוץ, דער ווילן צו ווערן אַ סאברע מיט אַלע סאַברעס גלײַך. אַ וויכטיקער דאָקומענט געשריבן מיט פּרעציזקייט און אָן סופּערלאַטיוון,  פֿון דעם יונגן בחור וואָס איז שפּעטער געוואָרן אַ וועלט- באַרימטער פּאַנטאָמימיקער און ייִדישער שרײַבער.

 

Zvi Kanner - A fish did not swallow me (Editor: Rodnitzky Israel)
Prose / Yiddish / Y.L. Peretz Publishing / 2003 / 280 pages.
In this book, Zvi Kanner deals mainly with his immigration to Israel and his first years in it. He who went through the death march and came out of the Nazi hell, describes his feelings from the moment the ship reached the shores of Haifa, his first years in the kibbutz, and the desire to become an equal among equals. Important documentation, written accurately and without exaggeration, from the young man who over the years became a world-renowned mime artist and Yiddish writer.